หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากของการทำไร่อ้อยให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน BONSUCRO ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินครบท้งั5หลักการได้แก่1. หลักปฏิบัติตามกฎหมาย2. หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน3. หลักบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ4. หลักบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ ระบบนิเวศ5. หลักปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การทำไร่อ้อยมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง หรือตัวเจ้าของไร่ เมื่อเกิดการจ้างงานในไร่อ้อย เจ้าของไร่จะมีสถานะเป็นนายจ้างและคนงานก็คือ ลูกจ้างซึ่งมาตรฐานการผลติ ออ้ ยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน BONSUCRO มีข้อกำหนดที่ให้ความสำคัญในการดูแลลูกจ้างทั้งในโรงงานและในไร่อ้อยทั้งนี้ เพื่อไมให้เกิด การเอารัดเอาเปรียบหรือการบังคับใช้แรงงานลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การดูแลลูกจ้างอยู่บนพื้นฐานของหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน เพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่ในสังคมที่เห็นอกเห็นใจและมีความสุขแบบยั่งยืนร่วมกัน

ด้วยมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืนของ BONSUCRO ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องคน นั่นก็เพราะ"คน" คือ ทรัพยากรสำคัญในการทำไร่อ้อยมาแต่ไหนแต่ไร โดยเริ่มตั้งแต่การคิดวางแผนการบริหารจัดการไร่ การบำรุงรักษาอ้อยไปจนถึงการเก็บเกี่ยวอ้อย ดังนั้น งานจะออกมาดีหรือไม่ ก็อยู่ที่คนและคุณภาพของคนเป็นสำคัญการทำไร่อ้อยตามหลักมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในทุกขั้นตอนเพื่อช่วยให้ใช้แรงงานคนน้อยลงและทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น แต่เราก็มิได้ละเลยการให้ความสำคัญกับคน ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีคนน้อยลง นายจ้างก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของแรงงานลูกจ้างให้มีฝีมือและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ได้รับค่าจ้างมากขึ้นได้นั่นเองหลักเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานของ BONSUCRO มีสาระสำคัญที่เกี่ยวพันกับนายจ้างดังนี้1. การจ้างแรงงานมาทำงานในไร่อ้อย นายจ้างต้องตรวจสอบ2. นายจ้างต้องไม่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบมาทำงานโดยผิดกฎหมาย3. ลูกจ้างที่มาทำงานในไร่อ้อยต้องได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และต้องได้รับเงินถูกต้องตรงเวลาตามที่ตกลงกัน4. นายจ้างต้องไม่บังคับใช้แรงงาน ต้องไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา5. ลูกจ้างมีสิทธิในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างได้อย่างเป็นธรรม6. นายจ้างต้องดูแล หรือจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE ให้กับคนงานทุกคนตามความเหมาะสมของลักษณะงาน7. นายจ้างต้องจัดให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัยต่อลูกจ้าง8. นายจ้างต้องดูแลการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการทำงานให้กับลูกจ้างตามความเหมาะสม9. นายจ้างต้อ งจดั เตรียมน้ำดื่ม สะอาดใหล้ กู จ้างอย่างเพียงพอเช่น การทำงานในไร่อ้อยที่มีแดดร้อน ควรต้องมีน้ำดื่มสะอาดอย่างน้อยคนละ 3-4 ลิตร/วันถ้าทำได้ตามสาระสำคัญข้างต้น มิตรชาวไร่ก็สามารถผ่านด่านที่ 2 ของมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน BONSUCROรวมถึงสามารถทำไร่อ้อยสมัยใหม่กันได้อย่างสุขใจอีกด้วย ผลที่ได้ลูกจ้างก็จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลใด ๆ ส่งผลให้อ้อยของมิตรชาวไร่มีผลผลิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีความสุขกายสบายใจกันทั้งนายจ้างและลูกจ้างในครั้งหน้าเราจะพาไปรู้จักกับหลักที่ 3 ของมาตรฐาน BONSUCRO ที่ว่าในเรื่องหลักบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ไปตามดูกันได้ว่าการทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่ยึดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลยั่งยืนระดับโลกนั้น จะให้ผลผลิตดี ๆ ได้จริงหรือไม่ ห้ามพลาด!

ข่าวปักหมุด