หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

“คน” ถือเป็นทรัพยากรที่มิตรผลให้ความสำคัญสูงสุด และถือเป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบหลักของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม “มิตรผลไอรอนแมน” หรือที่มิตรชาวไรหลายคนเรียกสั้น ๆ กันจนติดปากว่า “ไอรอนแมน” คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเกษตรสมัยใหม่ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มไปสู่มิตรชาวไร่ เปรียบเสมือนฮีโร่พันธุ์ใหม่ที่จะนำเอาความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไปให้กับมิตรชาวไร่ทุกคน

ไอรอนแมน จะอำนวยความสะดวกให้กับมิตรชาวไร่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เพื่อให้มิตรชาวไร่บรรลุเป้าหมายตามทฤษฎี 2 ลด 2 เพิ่ม ได้แก่ ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการทำไร่ เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับมิตรชาวไร่

คุณสมบัติของไอรอนแมน

จากกระบวนการคัดกรอง บ่มเพาะและทดสอบที่เข้มข้นของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม หล่อหลอมให้ไอรอนแมนมีคุณสมบัติที่ครบเครื่องบู๊บุ๋นบนเวทีเกษตรสมัยใหม่ ไอรอนแมน คือ ฮีโร่พันธุ์ใหม่ที่ติดดินและเป็นที่พึ่งของมิตรชาวไร่ได้ โดยเฉพาะองค์ความรู้เรื่องเกษตรสมัยใหม่ ประกอบด้วย

 • องค์ความรู้เบื้องต้นด้านการทำไร่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับดินที่เหมาะสมในการปลูกอ้อย การให้น้ำ การเลือกพันธุ์อ้อย การจัดการกับโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น
 • องค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติภายใต้หลักสี่เสา ได้แก่ การปลูกพืชบำรุงดิน การลดการไถพรวน การควบคุมแนวการวิ่งของรถ และการลดการเผาใบอ้อยโดยใช้รถตัด
 • องค์ความรู้เรื่องวิธีการทำไร่ในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศแตกต่างกัน เช่น พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ดอน พื้นที่ดินเหนียวและดินทราย เป็นต้น
 • องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น การนำระบบจีพีเอส เข้ามาใช้ประกอบกิจกรรมการทำไร่ การใช้ระบบไอซีทีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการไร่ เป็นต้น
 • องค์ความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์เกษตรสมัยใหม่ เช่น อุปกรณ์เครื่อมือเกษตรขนาดใหญ่ รถตัดอ้อยและระบบโลจิสติกส์ใหม่ตามแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เป็นต้น

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มได้วางแผนในการสร้างทีมไอรอนแมนรวม 600 คน ภายในช่วง 3-5 ปีนี้ โดยอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องเกษตรสมัยใหม่แบบเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้ไอรอนแมนสามารถลงพื้นที่ไปช่วยดูแลมิตรชาวไร่ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนกระบวนการ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์การเรียนรู้ Excellence Center ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เพื่อใช้พัฒนาทรัพยากรบุคคลและศูนย์แห่งนี้จะเป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างกันของไอรอนแมนทั้ง 600 คนและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

เชื่อเถอะว่า งานนี้มิตรผล ทุ่มทุนสร้างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งฮีโร่ที่แท้จริง

ข่าวปักหมุด