หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

จากแนวโน้มทิศทางการทำเกษตรกรรมของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปจากการเกษตรแบบเดิม สู่การเกษตรสมัยใหม่ และการเกษตรอัจฉริยะที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับอนาคตของภาคเกษตรไทย กำลังเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการเกษตรไทยเป็นอย่างมาก เกษตรกร/ผู้ประกอบการ จึงค้นหาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเครื่องจักรกลนำมาใช้ในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนและแรงงานเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าได้

กระทรวงเกษตรฯ--เดินหน้าแปลงทดลอง-003.jpg

ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่การเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตทางการเกษตรสอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่ เกษตร 4.0 เพื่อทำให้อาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้การผสมผสานการทำงานระหว่างโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกรมการข้าว และโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้วยระบบ Laser (Laser land leveling) รถแทรกเตอร์แบบไร้คนขับ (Unmanned Tractor) ทำงานด้วยระบบดาวเทียมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น และการสนับสนุนสัญญาณดาวเทียมจาก GISTDA และรถดำนาด้วยระบบอัตโนมัติ (Auto Guidance & Steering)เป็นต้น

กระทรวงเกษตรฯ--เดินหน้าแปลงทดลอง-004.jpg

โดยมีพื้นที่แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ 4 แห่ง คือ แปลงผลิตมันสำปะหลังอยู่ที่ จ.นครราชสีมา และ จ.กำแพงเพชร ส่วนแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าว อยู่ที่จ.กำแพงเพชร และ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งหากมิตรชาวไร่ท่านใดสนใจอยากศึกษาข้อมูลหรือทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 02-2815955 (ในวัน-เวลาราชการ)

ขอบคุณที่มา: https://kasettumkin.com

ข่าวปักหมุด