หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

การดำเนินกิจกรรมของชาวเกษตรทฤษฎีใหม่มิตรภูหลวง จังหวัดเลย เริ่มจากการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพึ่งตนเอง โดย อ.เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ปราชญ์เกษตรจังหวัดเลยที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้เริ่มต้นในการถ่ายทอด กระทั่งต่อยอดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในสมาชิก เช่น การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเห็ด การตอนกิ่งพันธุ์ไม้ ทำเตาเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น

โดยนำมาถ่ายทอดแก่มิตรชาวไร่ภูหลวง ซึ่งหลังจากเรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกได้นำกลับไปปฏิบัติที่แปลงของตนเอง แล้วนำมาสรุปแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จกันในทุก ๆ เดือน และเมื่อผ่านไป 1 ปี ปรากฏว่าพี่น้องชาวเกษตรทฤษฎีใหม่มิตรภูหลวงมีความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย  สามารถลดรายจ่าย เฉลี่ยถึงครอบครัวละ 20,000บาท/ปี ทั้งยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ครอบครัวละ 13,000บาท/ปี

5-ปัจจัย-004.jpg

ซึ่งปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จ ได้แก่

 1. แนวคิด ต้องเข้าใจจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ต้องทำเพื่อพึ่งตนเองก่อน ไม่ใช่ลงทุนทำเพื่อขาย การทำต้องมีเวลาดูและเอาใจใส่อย่างประณีตและทำตามกำลังที่มี
 2. สถานที่ ภายในแปลงต้องมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ ทั้งเพื่อใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์ มีการวางแผนจัดรูปแปลงที่เหมาะสม (พิมพ์เขียว) รวมถึงถ้ามีที่พักอาศัยและไฟฟ้าภายในแปลงจะดีมาก
 3. ประสบการณ์ ในที่นี้หมายถึงการไปเรียนรู้มาแล้วต้องปฏิบัติฝึกฝน ลองผิดลองถูกเพื่อให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำอยู่
 4. ความหลากหลาย จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยง เช่น มีพันธุ์พืชหลากหลาย ทั้งไม้ยืน ต้นพืชอายุยาว พืชอายุสั้น มีปศุสัตว์ ประมง มีการพึ่งตนเองบ้าง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น ทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ อาหารสัตว์ทำเอง เป็นต้น
 5. การจัดการผลผลิตและต่อยอด แบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่

ระดับที่ 1 บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้จริง สามารถแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านได้

ระดับที่ 2 ขายในหมู่บ้าน ตลาดชุมชนใกล้เคียง หรือส่งพ่อค้าแม่ค้าที่มารับ เป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

ระดับที่ 3 ได้รับรองมาตรฐาน มีตลาดประจำของตนเองหรือทำตลาดขายเอง มีการแปรรูปสินค้าออกสู่ตลาดได้

ระดับที่ 4 พัฒนาจุดเด่นมีองค์ความรู้ฐานเรียนรู้ที่พร้อมถ่ายทอด สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนทั้งในด้านการสนับสนุนและการตลาด ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้

ครอบครัวสมาชิกจะประเมินตนเองว่าอยู่ในระดับไหน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความต้องการของแต่ละครอบครัว ปัจจุบันมีชาวไร่เกษตรทฤษฎีใหม่มิตรภูหลวงที่เข้าร่วมโครงการปีที่ 1 จำนวน 40 ครอบครัว ยังคงติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเครือข่ายอย่างเหนียวแน่น โดยมีการยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้จำนวน12 ศูนย์ในปี 2561 กระจายอยู่ตามพื้นที่ 18 เขตส่งเสริมอ้อยมิตรภูหลวงเพื่อเป็นต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้พี่น้องชาวไร่ที่สนใจ รวมทั้งรอรับการมาเยือนของสมาชิกครอบครัวชาวทฤษฎีใหม่มิตรภูหลวงในปีที่ 2 อีกกว่า 100 ครอบครัว

5-ปัจจัย-003.jpg

ข่าวปักหมุด