หน้าแรก

 • HOT NEWS
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovatoเหลืออีก 6 วัน
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

รางวัลที่ 1 - รถแทรกเตอร์ KUBOTA 27 แรงม้า 1 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงงาน หมายเลขโควต้า
1. นาย วิลัย บุคคละ MPV 233988

รางวัลที่ 2 - รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 11Oi 2 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงงาน หมายเลขโควต้า
1. นางสาว ขวัญจิต แก้วสี MPG M910709
2. นาง บัวลี สีพันดอน MPV 202213

รางวัลที่ 3 - ทองคำหนัก 1 สลึง 12 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงงาน หมายเลขโควต้า
1. นาง สมาน ซ้ายโฮม MPV 236640
2. นาง สุรีย์ บงแก้ว MPL 622105
3. นาง รัชนี ศรีอินทร์คำ MPG M910240
4. นาย สัมฤทธิ์ เนื่องชุมพล MPK 109894
5. นาย ไวพจน์ อุทัยเรือง MPV 213144
6. นาง สุรัตน์ดา เลือดสงคราม MPV 205771
7. นาง วงษ์จันทร์ ชาลีกัน MPV 235948
8. นาย วีระศักดิ์ แสนจำลา MPV 239350
9. นาย จวนรุ่ง พันนะดี MPG M910384
10. น.ส. วิลาสินี เรืองเจริญ MPK 113835
11. นาย อนุชิต คงโนนกอก MPK 122916
12. นาย ประสาท โชติอำพร MKS 10094

รางวัลชมเชย - ปุ๋ยอินทรีย์ ซอยล์เมต 100 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงงาน หมายเลขโควต้า
1. นาย สมภาร มาลาพันธ์ MPK 122988
2. นาย สมศักดิ์ แซ่ว่อง MP P6179
3. นางสาว ลาวะดี กองเพชร MPV 203371
4. น.ส. รุ่งอรุณ ภูยอด MPV 230182
5. นาง ประนอม กองทอง MPV 233084
6. นาย ประจักร์ ไชยหาญ MPV 237129
7. นาง เดือนรัตน์ ไพรศรี SB B70005
8. นาย มงคล ทิพย์สาร MKS 11564
9. นาง อ้อยทิพย์ แก้วเจิม MPG M910212
10. นาย วันดี ฤาชา MPK 123874
11. นาย สายทอง ขะกิจ MKS 60597
12. นาย บุญรอด ชาวสวน MPG M510270
13. นาย อัมพร เพชรโรจน์ MKS 12176
14. นาง ติม เพียปลัด MPK 118300
15. นาง เอื้อมเดือน พันธุ์ศักดิ์ MP P6295
16. นาย พิชัย อิ่มประเสริฐ MPV 201569
17. นาย ทองปลิว ระนำไทยสงฆ์ SB B41669
18. นาย อุดร บัวทุม MPK 104651
19. นาย สมัย อรัญพูน MPK 111006
20. น.ส. วาสนา ภูมิคอนสาร MPK 120029
21. นาง เยาวมาลย์ หาญมาก MPL 620329
22. นาง แพรวเพ็ญ ทัดเที่ยง MPV 233866
23. นาย เชาว์ สุไชยชิต MKS 16411
24. นางสาว ลำใย แก้วมะไฟ MKS2 711390
25. นาย เดือน จุลกลาง MPK 120238
26. น.ส. นิดหน่อย โสดาดง MPV 236540
27. น.ส. ธนภรณ์ วัฒนสุนทร MPK 121480
28. นาง วิเชียร รูปสม MP P40104
29. นาย บุญเทียน นามกันยา MPL 627095
30. นาย บุญเจียง อัศวภูมิ MKS 61223
31. นาง มลิวรรณ ใจเอื้อ MKS 10293
32. นาง นงค์เยาว์ ชนะหาญ MPV 237032
33. นาง อำพร สุขส่ง MKS 55521
34. นาย ฉลาด เทพจันทร์ MPV 230189
35. นาง จำเนียร วรรณพันธ์ MPK 105137
36. นาย อนันต์ เพ็งผาย MPV 201339
37. นาย อนุวัฒน์ ดลรุ้ง MKS 90502
38. นาย ปราโมทย์ พาลี MPV 233097
39. น.ส. สุกัญญา ลาเสือ MPV 205495
40. นาย บุญส่ง ทองมูล MPK 109724
41. นาย สนอง ไกยสิงห์ MKS 22550
42. นาย สมบัติ พรานช้าง MPG M910339
43. นาย บุญถม สุพรรณโมก MKS 10203
44. นาย รัตนศักดิ์ ทวยศิริ MPK 123609
45. นาง ย้ำลักษณ์ ผ่านสำแดง MKS 76140
46. นาย สุเทพ ขวัญเฉลิม MPK 120513
47. นาง พิศมัย นามทะปัด MPV 234057
48. นาย เวหา วิเศษชาติ MPV 203088
49. นาย ทรัพย์ บุญมา SB B76036
50. นาง ทองทิพย์ ชาเคน MPV 238083
51. นาย ประสิทธิ์ ทองโคตร MKS2 717199
52. นาง แม้นเดือน ยศทะแสน MPL 618163
53. นาย หนูเทียม เห็มพิระ MPG M410035
54. นาย สุก เนตรอ้น MPG M910123
55. นาย ประนอม หมวกเนียม MPG M910365
56. นาง นิภาพร เพียรจ้ำ MPK 114161
57. นาย ประสิทธิ์ รัตนะ MPK 123418
58. นาย รัตน ปิ่นใจ MPG M911004
59. นาง อรทัย โชคบัณฑิต MPV 233776
60. นาย สมศักดิ์ คำยง MPG M910303
61. นาง ดาวพระเสาร์ อ่อนทุม MKS 23670
62. นาง เกษร เพ็ชรล้ำ MPK 123211
63. นาง บุญโฮม ภูยางสิม MKS 71899
64. นาย ทองม้วน สารธิ MPL 603756
65. นาง อารีทอง บำรุงจิตร MPV 239803
66. นาย ไสย์ ทองโม้ MPV 201661
67. นาย นิคม แจ้งทอง MPK 114713
68. นาย เกียรติศักดิ์ เจ็กนอก MPV 201505
69. นาย สมพงษ์ เมลิน MPG M410942
70. นาง กรุ่น แย้มหลง SB B31549
71. นาง คำผอง กุลจันทร์ MPV 205841
72. นาย สมิง ภูฆัง MP P1808
73. นาง กอบกุล กั้วเฟื้อง MKS 43371
74. น.ส. บุบผา ฤทธิชัย MPV 205980
75. นาง จันทา จันทร์ประทัด MPV 233678
76. นาย ช่วงศักดิ์ ไชยแสง MKS 55338
77. นาย เพชร เกษมาลา MPV 205268
78. นาย ประมวล สมเพ็ชร์ MKS 10058
79. นาย อ่อง ถางสูงเนิน MPK 101536
80. นาง อรัญญา จวงจันทร์ MKS 71392
81. นาย อรุณ ศรีวิจารย์ MPV 234918
82. นาง อมรรัตน์ ทองคำ MPG M910055
83. นาย ทองยศ จำปาบุรี MKS2 716031
84. นาย พิเชษฐ สระสม SB B41472
85. นาง ละมัย โพธิ์ปลัด MPG M911463
86. นาง เพลินทิพย์ เคนโพธิ์ MPV 232058
87. นาย ภิภพ กรงทอง MPV 221032
88. นาง ประยูร มณีวงษ์ MP P4749
89. นาย วิระเดช ผ่องใส MKS 19105
90. นาย วิเชียร บุญศรี MPL 603533
91. นาย พงษ์ศักดิ์ โชคเจริญ MPK 112787
92. นาง ปนิดา สายแสน MKS 60674
93. นาย แสงจันทร์ แจ่มแสง MPK 112917
94. นาง นงค์ลักษ์ ศรีบุญเรือง MPL 622939
95. นาย สำราญ ตาลสร้อย MKS 11620
96. น.ส. สุนิศา ธรรมขันธ์ MP P21515
97. นาย นิรุจ พรมมา MPV 234162
98. นาย ณัชพล กุลหนองแดง MPV 205728
99. นาง ปาริตา เอี่ยมสูงเนิน MPK 118846
100. นาย หนูตาล วาระคาม MKS 10014

ข่าวปักหมุด