เทรนด์ใหม่!การให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสมบัติสาธารณะ

ปัจจุบันการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา มีกฎหมายครอบคลุมไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ และนำไปหากินโดยทุจริต แต่ก็มีอีกมุมที่เปิดให้แชร์ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ได้โดยอิสระ ซึ่งเรียกว่า “กา