หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ หากถามว่าใครยังไม่มีสมาร์ทโฟน คงมีคำตอบเหลือน้อยมากใช่ไหมคะ แล้วหากถามต่อว่า ในเครื่องสมาร์ทโฟนของมิตรชาวไร่ มีแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับงานในไร่หรือไม่ ข้อนี้ก็คงมีหลายแอปฯ ที่พี่น้องมิตรชาวไร่ได้ทดลองใช้งาน อันไหนใช้แล้วสนับสนุนการทำงานได้ดีก็ใช้ต่อไป ส่วนอันไหนคิดว่าไม่เหมาะสมกับเราก็ลบการติดตั้งออกไป เพื่อให้เหลือพื้นที่ใช้งานในเครื่องได้อย่างลื่นไหล

วันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีแอปพลิเคชั่นด้านดินที่ฟังแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วมาฝากทุกท่านค่ะ นั่นคือ “LDD Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น”

LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชั่นที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ ลําไย ซึ่งสามารถระบุตําแหน่งปัจจุบัน หรือตําแหน่งที่ต้องการ ผ่านการเชื่อมต่อระบบอ้างอิงตําแหน่งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System : GPS) โดยระบบจะแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเหมาะสมในการปลูกพืช การจัดการดินและปุ๋ยของพืช และสามารถซ้อนทับแผนที่ฐาน (Base Map) แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และแผนที่ Google Map ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับข้อมูลดิน คุณสมบัติดิน ข้อจํากัด และความเหมาะสมของดิน โดยมีคําแนะนําแนวทางการจัดการดิน รวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพื้นที่นั้น ๆ ให้เหมาะสมกับชนิดพืช และข้อจํากัดต่าง ๆ ซึ่งมิตรชาวไร่สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเบื้องต้น ก่อนการเพาะปลูกพืช

ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้คือ

  1. มีระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ที่สามารถเรียกใช้งานผ่าน Mobile Application หรือ Web Application เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านดิน การใช้ปุ๋ย และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ สําหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ทุกที่ ทุกเวลา
  2. เกษตรกรสามารถใช้ LDD Soil Guide ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ก่อนการเพาะปลูก โดยระบุตําแหน่งปัจจุบัน หรือตําแหน่งที่ต้องการปลูกพืชได้ ทําให้สามารถทราบลักษณะของดิน คุณสมบัติดิน ข้อจํากัด และความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช โดยมีคําแนะนําแนวทางการจัดการดิน รวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพื้นที่นั้น ๆ ให้เหมาะสมกับชนิดพืช และข้อจํากัดต่าง ๆ โดยสามารถแสดงผล ซ้อนทับกับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และแผนที่ Google Map ทําให้เห็นสภาพพื้นที่จริง
  3. ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรกร ในการวางแผนการปลูกพืช และการใช้ปุ๋ย ในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
  4. เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินว่า พื้นที่ตําแหน่งปัจจุบัน หรือตําแหน่งที่ ต้องการทราบ โดยระบบจะแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน แหล่งน้ำ ป่าไม้ ฯลฯ และจํานวนพื้นที่ สามารถนําไปจัดการพื้นที่ในการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงผลซ้อนทับกับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และแผนที่ Google Map ทําให้ทราบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
  5. การให้บริการข้อมูลของภาครัฐ จะก่อให้เกิดบริการใหม่ ๆ แก่ประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ เอกชน จะสามารถนําข้อมูลไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ สร้างงาน และเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศไทยและภูมิภาค

LDD-003.jpg

วิธีการใช้งานโปรแกรม

  • เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC)
  • แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช
  • แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช โดยระบบจะแสดงสัญลักษณ์เขียว (เหมาะสมมาก) เหลือง (ไม่ค่อยเหมาะสม) และสีแดง (ไม่เหมาะสม) เมื่อคลิกเลือกพืชที่ต้องการ จะแสดงแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต คำแนะนำปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน ค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
  • กดที่ปุ่มแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (ปุ่มสีแดง) บน Smart Device เพื่อแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานปัจจุบันบนแผนที่ และสามารถกดปุ่ม แว่นขยายด้านขวาของหน้าจอ เพื่อทำการค้นหา (Search) ตำแหน่งที่ต้องการได้
  • เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ ทุกเวลา

หากมิตรชาวไร่สนใจ สามารถเรียกใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของท่าน เข้าไปดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "LDD Soil Guide" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" แล้วติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install) "LDD Soil Guide" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code ส่วนระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application ค่ะ

ขอบคุณที่มา:

https://www.ldd.go.th/

https://www.kaset1009.com/

ข่าวปักหมุด