หน้าแรก

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิตัล คือเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรให้มีคุณลักษณะด้านสติปัญญา และความฉลาดเหมือนมนุษย์ ทั้งการคิดแบบมนุษย์ และการกระทำแบบมนุษย์ การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระทำอย่างมีเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ดำเนินการจัดทำโครงการ “พัฒนาระบบวิเคราะห์และชี้นำเตือนภัยอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย” โดยเน้นแนวทางที่จะต่อยอดและบูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาเป็นแกนหลักในการพัฒนาระบบวิเคราะห์และชี้นำเตือนภัยอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

นอกจากนี้ได้พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงานฯ และเชื่อมโยงระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

การจัดทำโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และชี้นำเตือนภัยอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การนำเอาข้อมูลที่ค่อนข้างมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมาทำการวิเคราะห์และนำเสนอ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ ให้มาอยู่ในระบบเดียวกันและมีการสื่อสารหรือทำงานร่วมกันได้ในทุกภาคส่วนและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางส่วนจังหวัด ข้อมูลทางส่วนภูมิภาค ข้อมูลทางส่วนกลางตลอดจนข้อมูลในระดับเวทีสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากเรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแม่นยำ เพื่อเตรียมการในอนาคตได้ว่าจะสามารถจัดการตัวปริมาณน้ำตาล ปริมาณอ้อยได้นั้น เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสากล มีการส่งออกฤดูกาลหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการติดอาวุธในกับโรงงานน้ำตาลและชาวไร่ให้ครบเครื่องที่สุดเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันกับระดับโลกได้

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายต้องการวางแผนข้อมูลเรื่องของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายครบวงจรทั้งหมดตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand-side) และ อุปทาน (Supply-side) ด้านละ 3 เรื่อง ประกอบด้วย อ้อย น้ำตาล และชีวภาพเป็นอย่างน้อย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจในระยะยาวภายในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service ได้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างแม่นยำ มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยในอย่างยั่งยืนอนาคต

ขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพ

https://www.pptvhd36.com/

https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

ข่าวปักหมุด