หน้าแรก

ยุคนี้สมัยนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนเราแทบจะตามไม่ทันเลยนะคะ ทั้งเทคโนโลยีการศึกษา อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่าง ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตร

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มวันนี้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแนะนำให้มิตรชาวไร่ได้รู้จักกัน ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้การออกแบบฟาร์มหรือพื้นที่การเกษตรของเราให้ง่ายขึ้น ผู้ช่วยเกษตรกรรายใหม่ตัวนี้มีชื่อว่า “ฟาร์ม D”

“ฟาร์ม D” เป็น Application เพื่อให้เกษตรกรใช้สำหรับวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสม ไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมด้วยตัวเอง และเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรหันมาใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล

ที่มาของคำว่า “ฟาร์ม D” คือ

“ฟาร์ม” หมายถึง ที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันเกษตรกรมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการผลิตสินค้าเกษตร ส่วน

“D” คือ design หรือ ออกแบบ

เมื่อรวมความหมายแล้วแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” คือ ออกแบบฟาร์ม ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก.พัฒนาแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ให้เกษตรกรสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์แผนผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลิตอยู่แล้วซึ่งมีผลตอบแทนต่ำไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้กับตนเอง

ฟาร์ม D ถูกพัฒนาด้วยแนวคิดการจัดการฟาร์ม (Farm management) โดยนำข้อมูลราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และผลตอบแทนสุทธิสินค้าเกษตรของพืช ปศุสัตว์ และประมง ในแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์แผนการผลิต โดยในระยะแรก แอพพลิเคชั่นจะกำหนดให้เกษตรกรสามารถเลือกผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีได้ไม่เกินที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ และแสดงผลออกมาเป็นปฏิทินการผลิต (Calendar) ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย สินค้าที่เกษตรกรเลือก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวม และผลตอบแทนสุทธิรวม และในระยะต่อไปจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถนำข้อจำกัดของเกษตรกร ได้แก่ แรงงาน เงินทุน และน้ำ มาวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมต่อไป โดยการใช้แอพพลิเคชั่นนั้นง่ายมาก เริ่มจากเกษตรกรเลือกจังหวัด จากนั้นกำหนดจำนวนที่ดินที่จะวางแผนการผลิต และเลือกสินค้าที่จะผลิต ประกอบด้วย พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ปศุสัตว์ ประมง และไม้ดอกไม้ประดับ เมื่อเลือกสินค้าแล้ว จึงกำหนดจำนวนพื้นที่ที่จะใช้ผลิตอีกครั้ง โดยหากสินค้าที่เลือกมาในช่วงเวลาเดียวกันเต็มพื้นที่ดินที่มีอยู่ ก็จะไม่สามารถเลือกสินค้าที่เลือกมาหลังสุดได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” สามารถศึกษารายละเอียดและเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สศก. โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านระบบแอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/ 

ทั้งนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับระบบ iOS ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870 Email : prcai@oae.go.th

มิตรชาวไร่ท่านใดสนใจก็ลองดาวน์โหลดมาศึกษารายละเอียดได้เพลิน ๆ ผ่านมือถือได้นะคะ เผื่อเจ้า ฟาร์ม D ตัวนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในไร่อ้อยของเราได้

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

https://www.moac.go.th/news-preview-411091791129

ข่าวปักหมุด